Land Transportation Office - National Capital Region East (G/F LTO Main Office Bldg., East Avenue, Quezon City, Philippines)

L-aban T-ulong O-perasyon kontra Covid19

Lahat ng pagsubok ay kaya nating lampasan basta’t tayo ay tulong-tulong at sama-sama. LTO, inyong kaagapay kontra CoVID19.

#WeHealAsOne #SamaSamaKontraCovid19
#LTOCares